90 (212) 210 10 10

Tarih

Bölüm Hakkında

Tarih disiplini, entelektüel gelişimde, medyada, edebiyatta, siyasette, stratejide günlük yaşamda giderek artan şekilde popüler bir alan haline gelmiştir. Günümüzde gittikçe daha fazla sayıda profesyoneller ve liderler yaratmaya yardımcı olan tarih alanı, geleceği anlamamız için kritik öneme sahiptir. disiplinlerarası ve karşılaştırmalı yaklaşımın benimsendiği Tarih Bölümü’nde, öğrencilerin hem geçmişi hem de çağdaş dünyayı tarihsel bir perspektif ile değerlendirebilmeleri, Dünya tarihini ve Dünya tarihi içinde Türk tarihinin farklı dönemlerini öğrenmeleri, Türk kültürü ve çeşitli toplumların kültürlerini analiz ederek dünya tarihini kavramaları, böylece farklı kültürler ve medeniyetler hakkında bilgi sahibi olmaları, tarih yazımı ile araştırma yöntemleri üzerine eğitim almaları ve analitik bakış açısına sahip olmaları hedeflenmektedir. Mezunlarımızın çeşitli dilleri öğrenmiş, araştırmacı ve sorgulayıcı bireyler olarak geniş bir yelpazede değişik sektörlerde çalışmalarını sağlayacak donanımda yetişmelerini sağlamak ve tarih ve sosyal bilimlerin diğer sahalarında lisansüstü çalışmalara devam etmelerini desteklemek bölümümüzün ana gayelerindendir. Tarih Bölümünde, öğrencilerin ders dışı akademik ve kültürel faaliyetlere katılımları desteklenmektedir. 

 

Bölüm Olanakları açısından öğrenciler, her dönem düzenlenen tarih seminerleri ile Türkiye'den ve yurtdışından araştırmacıları dinleme fırsatı bulurlar. Mezuniyetlerine ek olarak bir ek tamamlayıcı katılım belgesi / sertifika edinirler. Bölüm öğrencileri Osmanlıca’yı (Osmanlı Türkçesi) bir araştırma dili olarak kullanabilecek, ikinci bir yabancı dili de yeterli düzeyde öğrenecek şekilde mezun olurlar. Üniversitemizde uygulanan İşbaşında Mesleki Uygulamalar - İMU Programı ile yapılan staj, iş hayatına hazırlanmada destekleyici mekanizma sağlamaktadır. Tarih Bölümü yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetler (sempozyum, çalıştay, webinar, söyleşi, sergi vd.) ile tarih ve destekleyici alanlarda ülkemizde ve yurtdışındaki gelişmelerden öğrencilerimizin haberdar olunmasını ve faydalanmasını sağlamaktadır. Tarih Bölümü öğrencileri, Nişantaşı Üniversitesi, Kadın Çalışmaları Merkezi'nin düzenlediği gelişim programları ve sertifika programlarından faydalanma, kadın tarihi çalışmalarını takip etme imkanına da sahip olabilecektir.

 

Çalışma Alanları

Tarih bölümü mezunlarının son yıllarda çalışma alanı genişlemiş durumdadır. Mezunlarımız, tarih öğretmeni olarak kamuda ve çeşitli eğitim kurumlarda ve dershanelerde tarih eğitmeni olarak çalışabilmektedirler. Lisans eğitimi sonrası lisansüstü çalışmalarını tamamlayarak akademisyenliğe devam edebilecekleri gibi kamu kurumlarında ve özel sektörde bir çok alanda kariyerlerine devam etme imkanına da sahiptirler. Çeşitli Bakanlıklarda, yerel yönetimlerde, gazetecilik, uluslararası organizasyonlar, turizm, kültürel mirasın yönetimi, müzeler, kütüphanelerde, özel sektörde istihdam olanağı mevcuttur. Mezunlar aynı zamanda devlet arşivleri (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cumhuriyet Arşivi) ya da özel arşivlerde araştırmacı olarak çalışabilirler. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşları, Tarih Bölümü mezunlarının çalışma olanağı bulabileceği kurumlardır. Arkeoloji alanına yönelen tarihçi adayları kazılarda görev alabilirken, Sanat Tarihi ile ilgili gereklilikleri tamamlayan mezunlar müzelerde çalışabilirler. Araştırma şirketleri, görsel ve yazılı medya, gazetecilik, insan kaynakları, reklamcılık halkla ilişkiler, kültür ve sanat sektörü, danışmanlık, yayın sektörü (dergilerde editörlük, yayın yönetmenliği vd.), turizm gibi alanlarda da kariyerlerine devam edebilirler. Öğrencilerimiz, Tarih Bölümü derslerinin dışında, diğer alanlardan da seçmeli dersler alarak, farklı disiplinlerden de yararlanabilme imkanına sahiptirler. Başarılı olan öğrenciler eğitim süreleri içinde çeşitli alanlarda yandal veya çift anadal yapabilirler.

Dersler Hakkında

Nişantaşı Üniversitesi Tarih Bölümü, öğrencilerin entelektüel bakış açısı kazanmalarına olanak sağlayacak geniş bir ders yelpazesine sahiptir. Disiplinlerarası ve karşılaştırmalı yaklaşımın benimsendiği bölümde, Türkiye Tarihi ve Osmanlı Tarihi’nin yanı sıra Dünya Tarihi üzerine dersler alan öğrenciler, evrensel ve ulusal tarih yazımlarına aşinalık kazanacaklardır. Siyasi tarih derslerinin yanında “sosyal, ekonomik ve kültürel” tarih anlayışı ders programı yapılanmasında öne çıkmaktadır ve öğrencilerimizin bu donanımla mezun olması hedeflenmektedir. Eskiçağlardan günümüze kadar olan süreç, bilimsel yöntem ve disiplinler arası yaklaşımla incelenmekte, öğrencilere bölüm dersleri haricinde farklı bölümlerden farklı ders seçenekleri de de sunulmaktadır. Derslerde öğrenciler, tarihin çeşitli alanlarında temel bilgileri edinmenin yanı sıra, bilgiye ulaşma yöntem ve tekniklerini öğrenmekte, ulaştıkları bilgiyi değerlendirme, proje yapma becerisi de kazanmaktadırlar.  

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi içerikleri için tıklayınız.

 

Tarih Alanında Çeşitli Linkler

Türk Tarih Kurumu: https://www.ttk.gov.tr

https://www.ttk.gov.tr/elektronik-dergiler/

https://belgeler.gov.tr/

https://www.ttk.gov.tr/category/tarihveegitim/

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu:  https://www.ayk.gov.tr

Atatürk Kültür Merkezi: https://www.akmb.gov.tr

Ankara Üniversitesi Açık arşiv Sistemi: https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/

http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/40421

 

Tarih Vakfı: https://www.tarihvakfi.org.tr

https://www.tarihvakfi.org.tr/dergiler/toplumsal-tarih

Kültür ve Turizm Bakanlığı:  https://ekitap.ktb.gov.tr

Türkiye Yazma eserler Kurumu Başkanlığı: http://www.yazmalar.gov.tr

https://muze.gov.tr

http://www.millikutuphane.gov.tr

http://library.ircica.org

https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/tjh/home

https://katalog.ibb.gov.tr/yordambt/yordam.php

https://www.loc.gov

https://www.academia.edu/

https://tarihdergi.com/

https://arkeofili.com

http://www.ctad.hacettepe.edu.tr/

https://www.arkeolojisanat.com/shop/hosgeldiniz_1.html

http://www.aktuelarkeoloji.com.tr

https://dergipark.org.tr/tr/pub/oa

https://librarydigitalcollections.ku.edu.tr/en/

https://islamansiklopedisi.org.tr

https://www.ktb.gov.tr/#

Hakkı Tarık Us Koleksiyonu : http://www.obib.hacettepe.edu.tr/arama/

Cumhuriyet Sonrası Gazeteler Arşivi: http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/?fbclid=IwAR3qq2A9MmBXcujGTjjegG4BEmGUCX-z41St7YXHn9k4IRH97ep_mp0WOQ4

Vakıflar Genel Müdürlüğü: https://www.vgm.gov.tr

İzmir Kent arşivi Müzesi: https://www.apikam.org.tr/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Tarih BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Tarih BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı